MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Stowarzyszenia działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia Parlamentu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz innych aktów prawnych.

Statut Stowarzyszenia Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska przyjęty uchwałą NR 4 zebrania założycielskiego z dnia 22 maja 2022 roku.

Statut Stowarzyszenia
Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
EmCom Polska

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA ORAZ TEREN DZIAŁANIA

§ 1

 1. Stowarzyszenie Małopolska Krótkofalarska Siec Ratunkowa EmCom Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane zostało na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa małopolskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać także na terenie pozostałych województw Rzeczpospolitej Polskiej, a także innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych związków
i stowarzyszeń mających podobne cele.

§ 4

Stowarzyszenie, realizując określone cele, opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Jeżeli realizacja statutowych celów tego wymaga, Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym własnych członków

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze promowania, budowy i rozwoju struktur łączności kryzysowej, amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, amatorskiej służby radiokomunikacyjnej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin;
 2. upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego, radiokomunikacji kryzysowej, skutecznej komunikacji;
 3. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu oraz dyskryminacji osób z dysfunkcjami, lokalnych grup
  społecznych, wspólnot i mniejszości narodowych;
 4. inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 5. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze badań, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony środowiska naturalnego, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i przestępstw;
 6. upowszechnianie wiedzy i umiejętności w tym niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą;
 7. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze ochrony dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji;
 8. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze integracji regionalnej, międzyregionalnej, europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami;
 9. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze promowania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, turystyki w tym ochrony zasobów naturalnych;

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez::

 1. skupianie w strukturach Stowarzyszenia osób fizycznych interesujących się różnymi aspektami amatorskiej łączności kryzysowej;
 2. organizowanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działalności;
 3. organizowanie amatorskiej łączności kryzysowej podczas katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą;
 4. współpracę w zakresie organizacji łączności kryzysowej podczas katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą z służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. informowanie ludności o zagrożeniach i anomaliach pogodowych;
 6. opiniowanie, projektowanie i wykonywanie systemów łączności kryzysowej, rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;
 7. współdziałanie z Polskim Związkiem Krótkofalowców, organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, stowarzyszeniami, fundacjami;
 8. prowadzenie badań diagnostycznych, nasłuchów, pomiarów zasięgów propagacji fal radiowych podczas anomalii atmosferycznych w tym sytuacji kryzysowych;
 9. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy, dotacji na cele statutowe;
 10. organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie:
  a. komunikacji;
  b. radiokomunikacji;
  c. elektroniki;
  d. informatyki;
  e. techniki operatorskiej i sieciowej;
  f. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;
  g. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa;
  h. ochrony ludności i wsparcia humanitarnego;
  i. ochrony środowiska i zasobów naturalnych;
  j. kultury fizycznej, ochrony zdrowia;
  k. ochrony dziedzictwa narodowego, dóbr kultury;
  l. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
 11. organizowanie i udział w ćwiczeniach zgrywających amatorskiej łączności kryzysowej w ramach własnych struktur oraz z służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej;
 12. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnych, na skalę ogólnopolską i międzynarodową, w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia;
 13. realizowanie zaleceń i rezolucji IARU (International Amateur Radio Union) dotyczących zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania przydzielonych służbie amatorskiej zakresów częstotliwości.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Przyjęcie członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu.
 3. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd powinien pisemnie uzasadnić.
 4. Od uchwały i Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie Członków.
 6. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  4. zgłaszanie kandydatów do władz.
 7. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
  1. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie Członków.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Stowarzyszenia oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego zapisy §8 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 10

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym, poza tym mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego Statutu.
 2. Podstawowym obowiązkiem Członków wspierających jest wywiązywanie się z zadeklarowanych wobec Stowarzyszenia świadczeń.

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
  1. złożenia Zarządowi dobrowolnego, pisemnego oświadczenia o rezygnacji
   z przynależności do Stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
   1. naruszenia przepisów prawa i dobrych obyczajów,
   2. rażącego naruszenia zasad statutowych, w tym nieprzestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki członkowskiej lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  3. rozwiązania Stowarzyszenia,
  4. śmierci członka lub stosownie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut lub Walne Zebranie Członków stanowią inaczej.
 3. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane do składania sprawozdań ze swej działalności każdemu zwyczajnego Walnemu Zebraniu Członków, za okres od złożenia ostatniego sprawozdania.

§ 13

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. Prezes, Członkowie Zarządu i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Jeżeli wakat powstanie na stanowisku Prezesa Zarządu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania w terminie miesiąca od daty powstania tego wakatu Nadzwyczajnego Zebrania Członków celem wyboru nowego Prezesa Zarządu.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia osobiście, lub reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.
 3. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. W przypadku gdy Zarząd nie zwołuje we właściwym terminie Walnego Zebrania Członków, prawo do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 10. Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie otrzymali pisemny projekt uchwały wraz z określeniem terminu, do którego należy oddać głos. Za elektroniczne środki porozumiewania się na odległość przyjmuje się pocztę elektroniczną, telekonferencję lub inne narzędzia komunikacji. Uchwała jest ważna tylko, gdy wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia Członków zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 3. Adresy poczty elektronicznej, przeznaczone do wykonywania prawa głosu powinny być podane uprzednio na piśmie pod rygorem nieważności wykonania prawa głosu.
 4. Zarząd przeprowadza i czuwa nad przebiegiem głosowania za pomocą poczty elektronicznej oraz organizuje podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Zarząd sporządza pisemny protokół z przebiegu głosowania.
 5. Głosowanie elektroniczne jest ważne jeśli wzięło w nim udział przynajmniej połowa członków stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2-5 nie dotyczy wyborów Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, powoływania członków w skład organów, odwoływania członków ze składu organów oraz innych spraw, które są związane z osobistym interesem członków organów.
 7. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
  2. wybór Prezesa i Członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
  7. zatwierdzanie znaków organizacyjnych oraz logotypu Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  9. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
  11. odwoływanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków w przypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 16

 1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch do czterech członków Zarządu.
 2. Zarząd na pierwszym zebraniu, wybiera spośród siebie Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 3. Do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są wyłącznie członkowie Zarządu działający samodzielnie. Zaciąganie zobowiązań finansowych, których wysokość przekracza kwotę 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, wymaga decyzji Zarządu podjętej w drodze uchwały.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa. W sprawach nie cierpiących zwłoki, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub Wiceprezesowi działającemu łącznie z innym członkiem Zarządu.
 5. Czynności prawne obejmujące sprawy majątkowe, w tym w szczególności zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, wymagają oświadczenia złożonego przez członka zarządu samodzielnie.

§ 17

 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  7. przyznawanie nagród i wyróżnień,
  8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  11. uchwalanie regulaminów organizowanych przez Stowarzyszenie imprez.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należą:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia i wyznaczanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  4. stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
  5. składanie zastrzeżeń w stosunku do planowanych działań Zarządu, jeżeli mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia,
  6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 19

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.
 2. Przychody Stowarzyszenia w szczególności stanowić mogą:
  1. składki członkowskie i wpisowe,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dotacje i subwencje,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 20

Dochód Stowarzyszenia może zostać przeznaczony jedynie na cele i działania określone w Statucie.

§ 21

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z postanowień statutu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 23

Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.