MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska

Uchwałą nr 1/2023, z dnia 14 marca 2023 roku, zgodnie z zapisami § 14 oraz §15 Statutu stowarzyszenia – Zarząd Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Miejsce zebrania: posiedzenie realizowane w trybie zdalnym, video konferencja za pośrednictwem systemu Google Meet. Członkowie zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną w zakresie uzyskania dostępu elektronicznego do miejsca zebrania.

Termin zebrania:

 • 26 marca 2023 (niedziela), godz. 20:00, w pierwszym terminie,
 • 26 marca 2023 (niedziela), godz. 20:30, w drugim terminie.

Program spotkania:

 1. powitanie zabranych uczestników przez Prezesa Zarządu,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie, wg załączonego porządku obrad,
 3. po zamknięciu oficjalnej części obrad – dyskusja, wolne wnioski,
 4. zakończenie spotkania.

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Michała Wilczyńskiego SP9XWM, przywitanie uczestników.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania – wybierany jest Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 3. Sprawdzenie listy obecności, ustalenie i ogłoszenie (w pierwszym, lub drugim terminie) quorum potwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (min. 2 osoby). UWAGA tryb zwołania Walnego Zebrania nie wymaga przyjęcia porządku obrad (nadzwyczajny), ale tym samym nie umożliwia też dodania innych punktów do porządku obrad.
 5. Przyjęcie uchwały dot. uchwalenia wysokości składek oraz trybu ich regulacji przez Członków.

Projekt uchwały brzmi następująco:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska, działając na podstawie §14 oraz §15 Statutu stowarzyszenia podjęło uchwałę w zakresie ustalenia składki członkowskiej w stowarzyszeniu, począwszy od roku składkowego 2023, wg następujących założeń:

 • opłata roczna dla członka zwyczajnego: 100,0 PLN (sto złotych, 0/100 groszy),
 • opłata roczna ulgowa dla członków seniorów powyżej 65 roku życia: 50,0 PLN (pięćdziesiąt złotych, 0/100 groszy),
 • młodzież ucząca się, do 26 roku życia (na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego ten fakt): zwolniona z opłat.

Tryb regulacji składek (terminy uiszczenia wpłat, okresy składkowe) będzie regulował odrębny regulamin, do którego przygotowania i uchwalenia zebrani Członkowie zobowiązują Zarząd stowarzyszenia, w terminie do 31.03.2023, tak aby pierwsze składki były możliwe do składania przez Członków od dnia 01.04.2023, na założony rachunek bankowy stowarzyszenia.

 1. Zakończenie obrad.

Więcej postów

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.